PDA

View Full Version : BHXH trong thời gian thử việcchichbong85
15-07-2008, 14:29
Chào cả nhà!
E có tìm hiểu về vấn đề đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời gian thử việc và thấy có ý kiến nói rằng: "Nếu trong thời gian thử việc mà ký hợp đồng thử việc, sau đó khi hết hạn thử việc mà ký hợp đồng chính thức thì thời gian thử việc nói trên không được tính vào thời gian đóng BHXH. Chỉ trong trường hợp ký hợp đồng lao động ngay từ đầu trong đó có nêu thời gian thử việc thì thời gian thử việc đó mới được tính để đóng BHXH".
Ý kiến trên có đúng với quy định pháp luật và có phù hợp với thực tế không? Nếu đúng như vậy thì vấn đề này quy định tại đâu? Cả nhà trả lời giúp e với nhé ^^ Thanks!

h30111967
30-08-2008, 13:54
Đúng là như vậy Vì theo luật BHXH năm 2006:

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:
a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;

Điều 110. Hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội
1. Hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:
b) Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc do người sử dụng lao động lập;

Điều 111. Cấp Sổ bảo hiểm xã hội
1. Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội cho tổ chức bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 110 của Luật này.

Như vậy, người sử dụng lao động chỉ lập "Danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc" tức là những người "làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên" thì thời gian thử việc sao được tính, kể cả là sau thử việc có hay không được nhận vào làm.

Marlboro
30-08-2008, 16:26
Loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng đối với doanh nghiệp, cơ quan có dùng lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn 3 tháng trở lên.
Đối với loại hình lao động dưới 3 tháng thì các khoản bảo hiểm xã hội được được tính vào tiền lương cho người lao động trả theo quy định của chính phủ để người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Khi hết hạn hợp đồng lao động mà người lao động tiếp tục làm việc hoặc giao kết HDLD mới thì áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Đối với HDLD thời vụ:
Căn cứ công văn 314/LDTBXH-LDVL ngày 05/02/2004
+ Đối với loại hợp đồng lao động theo mùa vụ có thời hạn dưới 3 tháng mà hai bên ký kết từ 2 hợp đồng lao động liên tục trở lên thì phải áp dụng chế độ BHXH bắt buộc nếu không thì trả vào lương của người lao động.
Trường hợp của bạn theo mình thì Thời gian đóng bảo hiểm được tính từ khi ký hợp đồng chính thức...