Cổ đông rút vốn khỏi công ty cổ phần như thế này có đúng luật không???

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòngkết quả từ 1 tới 7 trên 7
4,801 lượt xem
 1. Thành viên cấp trung Hình đại diện của tornado
  Tham gia ngày
  Jul 2010
  Địa chỉ
  Hà Nội
  Bài gửi
  40
  Post Thanks / Like
  tornado vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

  Cổ đông rút vốn khỏi công ty cổ phần như thế này có đúng luật không???

  Em đi kiểm tra 1 công ty, thấy có 1 nghiệp vụ là cổ đông rút vốn khỏi công ty.
  Chứng từ chỉ có 1 đơn xin rút vốn có chữ ký của cổ đông và 1 phiếu chi.
  Địnk khoản : Nợ 411, Có 111
  Số tiền trả cho cổ đông đúng bằng mệnh giá cổ phiếu.

  Theo luật doanh nghiệp 2005 thì:
  "Cổ đông có thể yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình"
  "Cổ đông phổ thông không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì thành viên Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút."

  Em muốn hỏi trường hợp này công ty có phải công ty đã làm sai luât không(em nghĩ là sai vì nếu thủ tục rút đơn giản, ko ràng buộc như thế mà ai cũng rút thì công ty chết toi)???
  Nếu công ty mua lại cổ phần ghi giảm vốn có đúng không?Nếu đúng thì có phải đâng ký giảm vốn điều lệ hay không?
  Và số cổ phần mua lại đó sẽ xử lý như thế nào(Để hủy hoặc làm cổ phiếu quỹ???)

  Em đã tham khảo trên internet nhưng vẫn chưa rõ lắm.Mong các anh chị chỉ bảo!!!

  Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


 2. Khu vực quảng cáo
  Tham gia ngày
  Always
  Địa chỉ
  Advertising world
  Bài gửi
  Many

   

 3. Bà già khó tính Hình đại diện của Bong05
  Tham gia ngày
  Jan 2007
  Địa chỉ
  Nam Dinh
  Tuổi
  38
  Bài gửi
  2,140
  Post Thanks / Like

  My Social Networking

  Add Bong05 on Facebook
  Bong05 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Phần rút vốn này còn tuỳ thuộc vào điều lệ của mỗi Công ty . Nếu điều lệ của Cty không quy định khác thì đương nhiên thực hiện theo luật. nếu điều lệ Cty có quy định thì thực hiện theo điều lệ Cty bạn ạ.
  Về chứng từ rút vốn thì chỉ cần có đơn và phê duyệt của CT HĐQT là đc
  "Điểm hẹn Webketoan- F5cafe"

  " Tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn kế toán và thuế"

  Nhận đặt in hoá đơn, giấy in vi tính liên tục. ĐT : 0912039012

  Nếu kiếm được mồi
  Kiến tha về tổ
  Xếp làm của chung
  Đến khi đói lòng
  Cùng ăn sung sướng
  Từ quân đến tướng
  .............

  Bao giờ mình được như Kiến nhỉ???

 4. Thành viên cấp trung Hình đại diện của tornado
  Tham gia ngày
  Jul 2010
  Địa chỉ
  Hà Nội
  Bài gửi
  40
  Post Thanks / Like
  tornado vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Vậy khi công ty mua lại cổ phần thì sẽ phải đăng ký giảm vốn điều lệ phải không chị???

 5. Bà già khó tính Hình đại diện của Bong05
  Tham gia ngày
  Jan 2007
  Địa chỉ
  Nam Dinh
  Tuổi
  38
  Bài gửi
  2,140
  Post Thanks / Like

  My Social Networking

  Add Bong05 on Facebook
  Bong05 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi tornado Xem bài
  Vậy khi công ty mua lại cổ phần thì sẽ phải đăng ký giảm vốn điều lệ phải không chị???
  Không chắc phải giảm. Có thể HĐQT có chính sách khác, cho người khác mua lại hoặc thành viên HĐQT tự mua lại.........
  "Điểm hẹn Webketoan- F5cafe"

  " Tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn kế toán và thuế"

  Nhận đặt in hoá đơn, giấy in vi tính liên tục. ĐT : 0912039012

  Nếu kiếm được mồi
  Kiến tha về tổ
  Xếp làm của chung
  Đến khi đói lòng
  Cùng ăn sung sướng
  Từ quân đến tướng
  .............

  Bao giờ mình được như Kiến nhỉ???

 6. Thành viên cấp cao Hình đại diện của Nguyen Khoai
  Tham gia ngày
  May 2010
  Địa chỉ
  Hà Nội
  Bài gửi
  485
  Post Thanks / Like
  Nguyen Khoai vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Bạn nói không rõ, vả lại hồ sơ đưa ra như vậy. Mời bạn tham khảo điều 90,91,92 của Luật Doanh nghiệp 2005:
  Điều 90. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông
  1. Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề quy định tại khoản này.
  2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thoả thuận được về giá thì cổ đông đó có thể bán cổ phần cho người khác hoặc các bên có thể yêu cầu một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất ba tổ chức định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.
  Điều 91. Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty
  Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây:
  1. Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mỗi mười hai tháng. Trong trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định;
  2. Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc công ty và cổ đông có liên quan không có thoả thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường;
  3. Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Trong trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chào bán cổ phần của họ cho công ty.
  Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được công ty trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày thông báo. Chào bán phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ phần chào bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông. Công ty chỉ mua lại cổ phần được chào bán trong thời hạn nói trên.

  Điều 92. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại
  1. Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điều 90 và Điều 91 của Luật này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
  2. Cổ phần được mua lại theo quy định tại Điều 90 và Điều 91 của Luật này được coi là cổ phần thu về và thuộc số cổ phần được quyền chào bán.
  3. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại phải được tiêu huỷ ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu huỷ hoặc chậm tiêu huỷ cổ phiếu gây ra đối với công ty.
  4. Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại.

 7. Thành viên cấp trung Hình đại diện của tornado
  Tham gia ngày
  Jul 2010
  Địa chỉ
  Hà Nội
  Bài gửi
  40
  Post Thanks / Like
  tornado vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  Cổ đông này có đơn xin rút vốn với lý do" chuyển địa điểm công tác bác ạ".Số vốn rút ra cũng nhỏ thôi :40 triệu, vốn điều lệ công ty là 70 tỷ.

  Không có quyết định cho rút vốn hay mua lại của hội đồng quản trị mà chỉ có phiếu chi tiền thôi.

 8. Thành viên cấp trung Hình đại diện của dinhthaicm
  Tham gia ngày
  Feb 2012
  Địa chỉ
  Đà Lạt
  Tuổi
  23
  Bài gửi
  9
  Post Thanks / Like
  dinhthaicm vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  10-06-2013, 08:44 #7
  Cơ bản có 3 loại cổ phần mà cá nhân hay tổ chức góp vốn vào công ty:
  Thứ nhất là: Cổ phần ưu đãi cổ tức/Biểu quyết ( Ưu đãi cổ tức, không quyền biểu quyết và ngược lại và loại này ko được rút)
  Thứ 2 là: Cổ phần hoàn lại, Cá nhân hay tổ chức mua cp này thì hoàn toàn có thể đề nghị Cty CP hoàn lại số vốn góp
  Thứ 3: Cổ phần là Cp phổ thông. Chỉ hoàn lại khi:
  Theo Điều 90 của Luật Doanh nghiệp: "Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề quy định tại khoản này".
  Trường hợp bạn nói nếu rơi vào loại thứ 2 thì hoàn toàn hợp lệ, Nếu rơi vào trường hợp còn lại thì phải có thỏa thuận bằng giấy cam kết giữa 2 bên là CTy CP mua lại Cổ phiếu của cá nhân/ tổ chức.

  Mong được mọi người góp ý!
  thay đổi nội dung bởi: dinhthaicm, ngày 10-06-2013 lúc 08:52


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

muon rut von khoi cong ty co phan

luật rút vốn

Cổ đông rút vốn

cổ đông rút vốn đầu tư kế toán

muon rut co phan trong cong ty thi lam the nao

khi khong lam viec tai cong ty co phan co duoc rut von khong

don xin rut von dau tu

rut von dau tu cua co dong

điều kiện rút vốn khỏi công ty cổ phần

rut von khoi cty co phan

mau don xin rut von

co đong co đuoc rut von cong ty co phan

cổ đông có được rút vốn

mau don xin rut tien gop von

nguyên tắc rút vốn điều lệ

thu tuc rut von cua cong ty co phan

mau don xin rut khoi thanh vien cong ty

nguyen tac rut von

truong hop nao co phan pho thong rut von ra khoi cpng ty

đơn xin rút vốn cổ phần

đơn xin rút tiền cổ phần

Cổ đông thường được rút vốn gòp

Rút vốn chủ sở hữu

đơn xin góp vốn mua cổ phần

đơn xin rút vốn công ty cổ phần