Cách trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45 và 203 về trích khấu hoa TSCĐ

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng
Chương trình từ thiện năm 2014 tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Trang 1/2 12 CuốiCuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 18
28,851 lượt xem
 1. Thành viên Hình đại diện của forget
  Tham gia ngày
  Oct 2013
  Địa chỉ
  nha trang
  Tuổi
  23
  Bài gửi
  2
  Post Thanks / Like
  forget vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

  Cách trích khấu hao tài sản cố định theo thông tư 45 và 203 về trích khấu hoa TSCĐ

  Anh chị ơi! Công ty em tháng 1/2013 mua một máy giặt để dùng cho sx , nguyên giá TS này là 20.000.000 đồng, vậy em sẽ trích khấu hao cho máy giặt này là bao nhiêu năm theo TT 203/2009 ngày 20/10/2009.
  Nhưng đến 25/4/2013 TT 45 /2013 có hiệu lực từ 10/6/2013. Vậy em sẽ trích khấu hoa cho Máy giặt này như thế nào ạ?
  Máy giặt này có được xem là tài sản cố định và sẽ được trích khấu hao bình thường theo TT 203/2009 không ạ?
  Em cảm ơn các anh chị diễn đàn nhiều.
  Mong được mọi người giải đáp giùm.

  Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


 2. Khu vực quảng cáo
  Tham gia ngày
  Always
  Địa chỉ
  Advertising world
  Tuổi
  2010
  Bài gửi
  Many

   

 3. Thành viên cấp cao Hình đại diện của chudinhxinh
  Tham gia ngày
  Oct 2009
  Địa chỉ
  Thanh Hóa_TP.Hồ Chí Minh_Bình Dương
  Bài gửi
  502
  Post Thanks / Like

  My Social Networking

  Add chudinhxinh on Facebook
  chudinhxinh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  01-10-2013, 22:26 #2
  BỘ TÀI CHÍNH
  --------
  Số: 45/2013/TT-BTC
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013

  THÔNG TƯ Số: 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013
  Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
  Chương II:
  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  Điều 3. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:
  1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:
  a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
  b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
  c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

  BỘ TÀI CHÍNH
  -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 1173/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2013

  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 45/2013/TT-BTC NGÀY 25/4/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
  Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Đính chính nội dung tại khoản 11 Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định như sau:
  “11. Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này”.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.
  Điều 3. Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


  Nơi nhận:
  - Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng Trung ương;
  - Toà án nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
  cơ quan thuộc Chính phủ,
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân,
  Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước
  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Công báo;
  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
  - Website Chính phủ;
  - Website Bộ Tài chính;
  - Website Tổng cục Thuế;
  - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
  - Lưu: VP, Cục TCDN. TUQ. BỘ TRƯỞNG
  CHÁNH VĂN PHÒNG
  Nguyễn Đức Chi


  BẠN XEM VÍ DỤ SAU RỒI LÀM PHÙ HỢP KHÔNG THÌ PHẢI LIỆT KÊ THÔNG TIN CHI TIẾT THÌ MỚI LÀM CHO BẠN ĐƯỢC CHỨ THÔNG TIN CHUNG CHUNG SAO BIẾT NGÀY NÀO MÀ LÀM


  Điện thoại Iphon: mua 07/2012: Nợ 211/ có 111,112 = 17,263,636
  Khấu hang tháng 7/2012 – 5/2013 = Nợ 6424/ có 214 = 17,263,636/4 năm / 12 tháng =359,659
  Số khấu hao lũy kế =359,659 *11 tháng =3,956,250
  Giá trị còn lại = 17,263,636 - 3,956,250

  Đến tháng ngày 10/ 6/ 2013
  Số khấu hao đến ngày 10/06/2013 : Nợ 6424/ có 214 = 359,659/30 ngày x 9 ngày = 107,898
  Ghi giảm tài sản cố định
  Nợ 242 = 13,199,488
  Nợ 214 = 3,956,250 +107,898 = 4,064,148
  Có 211= 17,263,636

  Tài sản này sẽ dùng tối đa = 3 năm x 12 tháng = 36 tháng , giá trị phân bổ 1 tháng = 13,199,488/ 3/12 = 366,652
  Cuối tháng 6: 30/06/2013 (số tiền phân bổ từ 10/06/2013 đến 30/06/2013)
  Nợ 6423/ có 242 = 366,652/ 30 ngày = 12,222 x 21 ngày = 256,657
  Các tháng còn lại phân bổ đều:
  31/7/2013 --------------hết
  Nợ 6423/ có 242=366,652


  Máy vi tính: NG:10,090,909 - trích khấu hao: 60 tháng - mua từ tháng 10/2012

  Mua: Nợ 211/ có 111,112=10,090,909
  Phân bổ hàng tháng từ 10/2012 – 5/2013 = 10,090,909/5/12=168,182
  Số khấu hao lũy kế = 168,182 x 8 tháng = 1,345,455

  Đến tháng ngày 10/ 6/ 2013
  Số khấu hao đến ngày 10/06/2013 : Nợ 6424/ có 214 = 168,182 /30 ngày x 9 ngày = 50,455

  Ghi giảm tài sản cố định
  Nợ 242 = 8,695,000
  Nợ 214 = 1,345,455 + 50,455
  Có 211= 10,090,909

  Tài sản này sẽ dùng tối đa = 3 năm x 12 tháng = 36 tháng , giá trị phân bổ 1 tháng = 8,695,000 / 3/12 = 241,528
  Cuối tháng 6: 30/06/2013 (số tiền phân bổ từ 10/06/2013 đến 30/06/2013)
  Nợ 6423/ có 242 = 241,528 / 30 ngày = 8,051 x 21 ngày = 169,069
  Các tháng còn lại phân bổ đều:
  31/7/2013 --------------hết
  Nợ 6423/ có 242= 241,528
  Nhận quyết toán thuế, lập BCTC, hoàn thiện sổ sách kế toán liên hệ : Chu Đình Xinh: 0906 69 0003 - 0994 232 700

 4. Thanks caothihoa, Kamazt, Nhule1007, martha ryna thanked for this post
  Likes martha ryna liked this post
 5. Thành viên Hình đại diện của forget
  Tham gia ngày
  Oct 2013
  Địa chỉ
  nha trang
  Tuổi
  23
  Bài gửi
  2
  Post Thanks / Like
  forget vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  02-10-2013, 16:39 #3
  Em cảm ơn anh ạ! anh ơi! Máy giặt mà công ty em mua từ tháng 1 /2013 , nhưng em vẫn chưa đăng kí phương pháp khấu hao với cơ quan thuế , vậy bây giờ tháng 10 em đăng kí như vậy em có được trích khấu hao theo thông tư Thông tư số 203/2009/TT-BTC với nguyên giá máy giặt là 20 triệu .
  Và thời gian được tinh cho tài sản này là bao nhiêu năm ạ?
  Em không tim thấy khung trích khấu hao tài sản này theo thông tư 203/2009 .

 6. Thành viên cấp trung Hình đại diện của vuthitien
  Tham gia ngày
  Oct 2012
  Địa chỉ
  long an
  Tuổi
  23
  Bài gửi
  43
  Post Thanks / Like
  vuthitien vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  03-10-2013, 11:33 #4
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi chudinhxinh Xem bài
  BỘ TÀI CHÍNH
  --------
  Số: 45/2013/TT-BTC
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013

  THÔNG TƯ Số: 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013
  Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
  Chương II:
  QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  Điều 3. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:
  1. Tư liệu lao động là những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào thì cả hệ thống không thể hoạt động được, nếu thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:
  a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
  b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
  c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

  BỘ TÀI CHÍNH
  -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Số: 1173/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2013

  QUYẾT ĐỊNH
  VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 45/2013/TT-BTC NGÀY 25/4/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
  Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
  Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Đính chính nội dung tại khoản 11 Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định như sau:
  “11. Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này”.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.
  Điều 3. Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


  Nơi nhận:
  - Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng Trung ương;
  - Toà án nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
  cơ quan thuộc Chính phủ,
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân,
  Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước
  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Công báo;
  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
  - Website Chính phủ;
  - Website Bộ Tài chính;
  - Website Tổng cục Thuế;
  - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
  - Lưu: VP, Cục TCDN. TUQ. BỘ TRƯỞNG
  CHÁNH VĂN PHÒNG
  Nguyễn Đức Chi


  BẠN XEM VÍ DỤ SAU RỒI LÀM PHÙ HỢP KHÔNG THÌ PHẢI LIỆT KÊ THÔNG TIN CHI TIẾT THÌ MỚI LÀM CHO BẠN ĐƯỢC CHỨ THÔNG TIN CHUNG CHUNG SAO BIẾT NGÀY NÀO MÀ LÀM


  Điện thoại Iphon: mua 07/2012: Nợ 211/ có 111,112 = 17,263,636
  Khấu hang tháng 7/2012 – 5/2013 = Nợ 6424/ có 214 = 17,263,636/4 năm / 12 tháng =359,659
  Số khấu hao lũy kế =359,659 *11 tháng =3,956,250
  Giá trị còn lại = 17,263,636 - 3,956,250

  Đến tháng ngày 10/ 6/ 2013
  Số khấu hao đến ngày 10/06/2013 : Nợ 6424/ có 214 = 359,659/30 ngày x 9 ngày = 107,898
  Ghi giảm tài sản cố định
  Nợ 242 = 13,199,488
  Nợ 214 = 3,956,250 +107,898 = 4,064,148
  Có 211= 17,263,636

  Tài sản này sẽ dùng tối đa = 3 năm x 12 tháng = 36 tháng , giá trị phân bổ 1 tháng = 13,199,488/ 3/12 = 366,652
  Cuối tháng 6: 30/06/2013 (số tiền phân bổ từ 10/06/2013 đến 30/06/2013)
  Nợ 6423/ có 242 = 366,652/ 30 ngày = 12,222 x 21 ngày = 256,657
  Các tháng còn lại phân bổ đều:
  31/7/2013 --------------hết
  Nợ 6423/ có 242=366,652


  Máy vi tính: NG:10,090,909 - trích khấu hao: 60 tháng - mua từ tháng 10/2012

  Mua: Nợ 211/ có 111,112=10,090,909
  Phân bổ hàng tháng từ 10/2012 – 5/2013 = 10,090,909/5/12=168,182
  Số khấu hao lũy kế = 168,182 x 8 tháng = 1,345,455

  Đến tháng ngày 10/ 6/ 2013
  Số khấu hao đến ngày 10/06/2013 : Nợ 6424/ có 214 = 168,182 /30 ngày x 9 ngày = 50,455

  Ghi giảm tài sản cố định
  Nợ 242 = 8,695,000
  Nợ 214 = 1,345,455 + 50,455
  Có 211= 10,090,909

  Tài sản này sẽ dùng tối đa = 3 năm x 12 tháng = 36 tháng , giá trị phân bổ 1 tháng = 8,695,000 / 3/12 = 241,528
  Cuối tháng 6: 30/06/2013 (số tiền phân bổ từ 10/06/2013 đến 30/06/2013)
  Nợ 6423/ có 242 = 241,528 / 30 ngày = 8,051 x 21 ngày = 169,069
  Các tháng còn lại phân bổ đều:
  31/7/2013 --------------hết
  Nợ 6423/ có 242= 241,528


  Bên em đã trích khấu hao và chuyển TSCĐ qua công cụ dụng cụ theo như hướng dẫn của a ở trên, nhưng khi coi trên sổ cái của tk 214 e thấy nó dư có, hjc, e không rành lắm về phân hệ TSCĐ nên không biết dư có như vậy có ổn hay k? hay khi chuyển qua CCDC thì tk 214 sẽ không còn số dư nữa????? e có đọc cách hạch toán của tk 214, có đoạn này e không hiểu cho lắm, ai có thể giải thích dùm e không ạ?
  "Trường hợp vào cuối năm tài chính doanh nghiệp xem xét lại thời gian trích khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ, nếu có sự thay đổi mức khấu hao cần phải điều chỉnh số khấu hao ghi trên sổ kế toán như sau:

  - Nếu do thay đổi phương pháp khấu hao và thời gian trích khấu hao TSCĐ, mà mức khấu hao TSCĐ tăng lên so với số đã trích trong năm, số chênh lệch khấu hao tăng, ghi:

  Nợ các TK 623, 627, 641, 642 (Số chênh lệch khấu hao tăng)

  Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 phù hợp).

  - Nếu do thay đổi phương pháp khấu hao và thời gian trích khấu hao TSCĐ, mà mức khấu hao TSCĐ giảm lên so với số đã trích trong năm, số chênh lệch khấu hao tăng, ghi:

  Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 phù hợp)

  Có các TK 623, 627, 641, 642 (Số chênh lệch khấu hao giảm) "  E coi trên tk 214 thì dư có là 210.000đ, vậy bây giờ e xử lý thế nào? mọi người giải thích giúp e với ạ

  Cảm ơn các anh chị
  Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều!

 7. Thành viên cấp trung Hình đại diện của martha ryna
  Tham gia ngày
  Nov 2013
  Địa chỉ
  tp. hồ chí minh
  Bài gửi
  2
  Post Thanks / Like
  martha ryna vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  06-11-2013, 11:38 #5
  Em đang nghiên cứu chuyên đề cái thông tư 45 này, nhờ vdu của anh giúp em nhiều lắm, cảm ơn anh nhiều ạ

 8. Thành viên cấp trung Hình đại diện của loansoma
  Tham gia ngày
  Dec 2009
  Địa chỉ
  ha noi
  Bài gửi
  16
  Post Thanks / Like
  loansoma vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  06-11-2013, 12:06 #6
  Cả nhà giúp mình với. Cty mình mua lại một ô tô giá trên hóa đơn chỉ có 12.000.000. nhung nộp thuế chước bạ thì lại nộp 4.080.000 (tức giá trị xe hơn 200t).mình ko biết hoạch toán như thế nào nữa vi TSCĐ theo qui định mới là 30t cơ. cả nhà giúp mình giải bài toán này với vô cùng cảm ơn!
  Loan

 9. Thành viên cấp trung Hình đại diện của nhi doan
  Tham gia ngày
  Sep 2013
  Địa chỉ
  tp.ho chi minh
  Tuổi
  27
  Bài gửi
  42
  Post Thanks / Like
  nhi doan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  14-11-2013, 09:24 #7
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi chudinhxinh Xem bài
  BỘ TÀI CHÍNH  Máy vi tính: NG:10,090,909 - trích khấu hao: 60 tháng - mua từ tháng 10/2012

  Mua: Nợ 211/ có 111,112=10,090,909
  Phân bổ hàng tháng từ 10/2012 – 5/2013 = 10,090,909/5/12=168,182
  Số khấu hao lũy kế = 168,182 x 8 tháng = 1,345,455

  Đến tháng ngày 10/ 6/ 2013
  Số khấu hao đến ngày 10/06/2013 : Nợ 6424/ có 214 = 168,182 /30 ngày x 9 ngày = 50,455

  Ghi giảm tài sản cố định
  Nợ 242 = 8,695,000
  Nợ 214 = 1,345,455 + 50,455
  Có 211= 10,090,909

  Tài sản này sẽ dùng tối đa = 3 năm x 12 tháng = 36 tháng , giá trị phân bổ 1 tháng = 8,695,000 / 3/12 = 241,528
  Cuối tháng 6: 30/06/2013 (số tiền phân bổ từ 10/06/2013 đến 30/06/2013)
  Nợ 6423/ có 242 = 241,528 / 30 ngày = 8,051 x 21 ngày = 169,069
  Các tháng còn lại phân bổ đều:
  31/7/2013 --------------hết
  Nợ 6423/ có 242= 241,528
  a chudingxinh oi sao e phan bo giong a ma khi tong pbổ(10/6-30/6) +(241,582*35tháng) =8.622.549<8.695.000 (còn 72.451đ) nó đi dău rùi a?

 10. Thành viên cấp cao Hình đại diện của vanthanhtam
  Tham gia ngày
  May 2010
  Địa chỉ
  Tuy Hoa
  Bài gửi
  1,361
  Post Thanks / Like
  vanthanhtam vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  14-11-2013, 09:31 #8
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi forget Xem bài
  Em cảm ơn anh ạ! anh ơi! Máy giặt mà công ty em mua từ tháng 1 /2013 , nhưng em vẫn chưa đăng kí phương pháp khấu hao với cơ quan thuế , vậy bây giờ tháng 10 em đăng kí như vậy em có được trích khấu hao theo thông tư Thông tư số 203/2009/TT-BTC với nguyên giá máy giặt là 20 triệu .
  Và thời gian được tinh cho tài sản này là bao nhiêu năm ạ?
  Em không tim thấy khung trích khấu hao tài sản này theo thông tư 203/2009 .
  Hạch toán số tiền mua máy giặt vào TK 242 phân bổ 36 tháng, lập bảng phân bổ hàng tháng như bảng KHTSCĐ
  Cty mua máy giặt dùng để giặt cái gì thế? xem chừng không hợp lý đâu đó, sẽ bị loại ra khi kiểm tra thuế

 11. Thành viên cấp cao Hình đại diện của chudinhxinh
  Tham gia ngày
  Oct 2009
  Địa chỉ
  Thanh Hóa_TP.Hồ Chí Minh_Bình Dương
  Bài gửi
  502
  Post Thanks / Like

  My Social Networking

  Add chudinhxinh on Facebook
  chudinhxinh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  14-11-2013, 09:42 #9
  = > số=72.451 được cộng gộp luôn cho tháng cuối cùng ( là số tiền nhỏ ko làm ảnh hưởng hay biến động giá thành lãi lỗ nhiều => nghiệp vụ ko làm thay đổi các yếu tố trọng yếu) hoặc để sang tháng sau bạn phân bổ tiếp 72.451 bỏi tháng 6 bạn phân bổ có = 30-10+1=21 ngày còn thiếu 9 ngày = 72.451 của bạn
  => cả hai cách làm đều ok
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi nhi doan Xem bài
  a chudingxinh oi sao e phan bo giong a ma khi tong pbổ(10/6-30/6) +(241,582*35tháng) =8.622.549<8.695.000 (còn 72.451đ) nó đi dău rùi a?
  Nhận quyết toán thuế, lập BCTC, hoàn thiện sổ sách kế toán liên hệ : Chu Đình Xinh: 0906 69 0003 - 0994 232 700

 12. Thành viên cấp trung Hình đại diện của nhi doan
  Tham gia ngày
  Sep 2013
  Địa chỉ
  tp.ho chi minh
  Tuổi
  27
  Bài gửi
  42
  Post Thanks / Like
  nhi doan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  20-11-2013, 09:55 #10
  E cảm ơn a nhìu. Lúc e hỏi a xong thì cũng suy nghĩ giống a vậy đó, hjhj... ngai wa?


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

khấu hao tài sản cố định

Khau hao TSCD

khau hao tai san co dinh

khau hao tai santrích khấu hao tài sản cố địnhcách tính khấu hao tài sản cố địnhtính khấu hao tài sản cố địnhhttp:www.webketoan.vnforumthreads1284181-Cach-trich-khau-hao-tai-san-co-dinh-theo-thong-tu-45-va-203-ve-trich-khau-hoa-TSCDthong tu 45quy định khấu hao tài sản cố địnhkhấu hao tài sản cố định năm 2013thông tư 203 về khấu hao tài sản cố địnhthong tu 45 tai san co dinhtrich khau hao tscdkhấu hao tscdcách tính khấu hao tài sản cố định 2013trich khau hao tai san co dinhtinh khau hao tai san co dinhkhấu hao tscđ theo thông tư 45khau hao TSCD 2013khấu hao tài sản cố định 2013tt 203 về khấu hao tscdkhau hao tscd nam 2013trich khau hao tscd 2013cách trích khấu hao tài sản cố định