Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải PhòngTrang 1/2 12 CuốiCuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 12
18,371 lượt xem
 1. Thành viên Hình đại diện của doanthichi90
  Tham gia ngày
  Oct 2012
  Địa chỉ
  tphcm
  Tuổi
  23
  Bài gửi
  2
  Post Thanks / Like
  doanthichi90 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

  :02
  Chào cả nhà!! Em đang lập báo cáo taì chính cuối năm, em có vấn đề này thắc mắc mong được mọi người giúp đỡ
  Em đọc trên các diễn đàn thì chỉ tiêu số 70 trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ bằng chỉ tiêu 100 trong bảng cân đối kế toán.

  Em làm ra 2 cái chỉ tiêu đó không có được cân vì lý do :

  Hàng tháng em luôn có nghiệp vụ rút tiền mặt gửi tiền vào ngân hàng : 1121/1111
  hay là nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng : 1111/1121

  em khong biết đưa 2 cái chỉ tiêu đó vào mã số nào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ ??
  Mong mọi nguời giup em!!!

  Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


 2. Khu vực quảng cáo
  Tham gia ngày
  Always
  Địa chỉ
  Advertising world
  Tuổi
  2010
  Bài gửi
  Many

   

 3. Thành viên cấp cao Hình đại diện của bacnamtraining
  Tham gia ngày
  Jan 2011
  Địa chỉ
  Ha Noi
  Tuổi
  35
  Bài gửi
  1,029
  Post Thanks / Like
  bacnamtraining vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  04-01-2013, 16:18 #2
  BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp)

  BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Theo phương pháp trực tiếp) Năm ……….

  quyết định 15/2006
  Đơn vị tính: …………. CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Cách lập cụ thể

  I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

  1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01
  + C/c SPS nợ các TK 111, 112 đối ứng có TK 511, 515 (Phần không thuộc về HĐ đầu tư và HĐ tài chính).
  + C/c SPS nợ các TK 111, 112 đối ứng với có TK 131 (chi tiết bán hàng kỳ thước thu được kỳ này).
  + C/c SPS nợ các TK 111, 112 đối ứng với có TK 331 (chi tiết khách hàng ứng trước tiền mua hàng).

  2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02
  + C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 331, 152, 153, 156 (ghi âm).
  3. Tiền chi trả cho người lao động 03
  + C/c SPS Có các TK 111 đối ứng Nợ TK 334 (phần chi trả cho người lao động). (ghi âm)
  4. Tiền chi trả lãi vay 04
  + C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 635 (ghi âm).
  5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05
  + C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 3334 (ghi âm).
  6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06
  + C/c SPS Nợ các TK 111, 112, 113 đối ứng Có TK 711, 133, 3386, 344, 144, 244, 461, 414, 415, 431, 136, 138, 112, 111 …
  7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07
  + C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 811, 333 (không bao gồm thuế TNDN), 144, 244, 3386, 334, 351, 352, 431, 414, 415, 335, 336 …, ngòai các khỏan chi tiền liên quan đến họat động SXKD đã phản ánh ở mã số 02, 03, 04, 05. (ghi âm) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 Tổng hợp các chỉ tiêu từ 1 đến 7: có thể là số dương hoặc âm, nếu âm thì ghi trong dấu ngoặc đơn
  II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
  1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21
  C/c vào SPS Có TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 211, 213, 217, 241, 228 (theo chi tiết), TK 331, 341 (chi tiết thanh tóan cho người cung cấp TSCĐ). (ghi âm)
  2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22
  C/c vào khỏan chên lệch giữa thu về thanh lý nhượng bán với chi cho thanh lý, nhượng bán. Nếu thu lớn hơn chi thì ghi bình thường, nếu thu< hơn chi thì ghi âm.
  3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23
  + C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 128, 228 (theo chi tiết), (ghi âm).
  4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24
  + C/c SPS Nợ các TK 111, 112, 113 đối ứng Có TK121, 128, 228, 515 (khômh thuộc HĐ kinh doanh và chỉ tiêu 2 của mục II) (theo chi tiết)
  5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25
  + C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK121, 221, 222, 223, 128, 228 (theo chi tiết), (ghi âm) kể cả chi phí góp vốn (phần đối ứng với nợ TK 635)
  6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26
  + C/c SPS Nợ các TK 111, 112, 113 đối ứng Có TK121, 221, 222, 223, 128, 228 (theo chi tiết).
  7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27
  + C/c SPS Nợ các TK 111, 112, 113 đối ứng Có TK 515 (phù hợp với nội dung của chỉ tiêu). Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 Tổng hợp các chỉ tiêu từ 1 đến 7: có thể là số dương hoặc âm, nếu âm thì ghi trong dấu ngoặc đơn.
  III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
  1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31
  + C/c SPS Nợ các TK 111, 112, 113 đối ứng Có TK 411
  2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 32
  + C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 411, 419 (ghi âm)
  3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33
  + C/c SPS Nợ các TK 111, 112, 113 đối ứng Có TK 311, 341, 342, 343
  4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34
  + C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 311, 315, 341, 342, 343. (ghi âm)
  5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35
  + C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 315, 342. (ghi âm)
  6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36
  + C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 421 (ghi âm) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 Tổng hợp các chỉ tiêu từ 1 đến 6: có thể là số dương hoặc âm, nếu âm thì ghi trong dấu ngoặc đơn. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 Tổng hợp 3 chỉ tiêu: (20+30+40). Chỉ tiêu này cũng có thể là số dương hoặc âm, nếu âm thì thì ghi trong dấu ngoặc đơn. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 Lấy từ chỉ tiêu " Tiền và tương đương cuối kỳ" của báo cáo lưu chuyển tiền tệ lập vào cuối kỳ trước. Hoặc tổng hợp số dư dầu kỳ các TK 111, 112, 113 và các tài khỏan đầu tư ngắn hạn có thể chuyển đổi thành tiền vào đầu kỳ. Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Căn cứ SPS Nợ hoặc Có TK 413 đối ứng các TK tiền và tương đương tiền bằng ngoại tệ hiện giữ vào cuối kỳ lập báo cáo do thay đổi tỷ giá hối đoái khi được quy đổi ra tiền Việt Nam. Nếu tỷ giá cuối kỳ cao hơn tỷ giá ghi trong sổ trong kỳ thì ghi bình thường, nếu tỷ giá cuối kỳ thấp hơn tỷ giá ghi sổ trong kỳ thì ghi trong dấu ngoặc đơn. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 VII.34 Số liệu của chỉ tiêu này phải khớp đúng với tổng số dư cuối kỳ các TK tiền và tương đương tiền. Mã số 70 = Mã số ( 50 + 60 + 61). Hoặc bằng chỉ tiêu có mã số 110 trên bảng cân đối kế tóan năm đó.
  Học kế toán không khó ! Làm kế toán không dễ !

  . YM - Sky: bacnamtraining

  http://meliasoft.com/ ERP của người VIỆT

 4. Likes daibangatc liked this post
 5. Thành viên cấp cao Hình đại diện của Nguyenthuong240490
  Tham gia ngày
  Oct 2012
  Địa chỉ
  Phú Thọ
  Tuổi
  24
  Bài gửi
  166
  Post Thanks / Like
  Nguyenthuong240490 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  05-01-2013, 08:37 #3
  Vậy theo như bạn giải thích ở trên.. Khi mình mua 1 máy tính xách tay trị giá 7.700.000 đ.. mình đk là nợ 242 nợ 133 có 111
  Như vậy thì cho vào chỉ tiêu nào?

 6. Auditor of RSM Viet Nam Hình đại diện của thechung
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Địa chỉ
  Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
  Bài gửi
  1,923
  Post Thanks / Like
  thechung vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  23-01-2013, 21:33 #4
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi Nguyenthuong240490 Xem bài
  Vậy theo như bạn giải thích ở trên.. Khi mình mua 1 máy tính xách tay trị giá 7.700.000 đ.. mình đk là nợ 242 nợ 133 có 111
  Như vậy thì cho vào chỉ tiêu nào?
  Nếu Trực tiếp thì phải trả nhà cung cấp nếu đã trả tiền

  Gián tiếp thì cho vào chênh lệch chi phí trả trước

  Thân
  Nhận báo cáo thuế, hoàn thiện sổ sách kế toán. Tư vấn tính giá thành, lập BCTC (Riêng+Hợp nhất). Liên hệ Thế Chung: 0936 188 798. Ym: thechung_vcu. Chi tiết: Xem tại đây

 7. Thành viên cấp cao Hình đại diện của levanton
  Tham gia ngày
  Jul 2006
  Địa chỉ
  Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu
  Tuổi
  46
  Bài gửi
  3,693
  Post Thanks / Like
  levanton vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  24-01-2013, 10:03 #5
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi doanthichi90 Xem bài
  :02
  Chào cả nhà!! Em đang lập báo cáo taì chính cuối năm, em có vấn đề này thắc mắc mong được mọi người giúp đỡ
  Em đọc trên các diễn đàn thì chỉ tiêu số 70 trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ bằng chỉ tiêu 100 trong bảng cân đối kế toán.

  Em làm ra 2 cái chỉ tiêu đó không có được cân vì lý do :

  Hàng tháng em luôn có nghiệp vụ rút tiền mặt gửi tiền vào ngân hàng : 1121/1111
  hay là nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng : 1111/1121

  em khong biết đưa 2 cái chỉ tiêu đó vào mã số nào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ ??
  Mong mọi nguời giup em!!!
  Các khoản thu chi, chuyển qua lại giữa các tk 111/112/113 không xem là lưu chuyển tiền tệ, nên bạn không chọn mã nào cả.

 8. Thành viên cấp trung Hình đại diện của VDSA
  Tham gia ngày
  Apr 2010
  Địa chỉ
  TP HCM
  Tuổi
  41
  Bài gửi
  23
  Post Thanks / Like
  VDSA vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  19-02-2014, 09:34 #6
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi doanthichi90 Xem bài
  :02
  Chào cả nhà!! Em đang lập báo cáo taì chính cuối năm, em có vấn đề này thắc mắc mong được mọi người giúp đỡ
  Em đọc trên các diễn đàn thì chỉ tiêu số 70 trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ sẽ bằng chỉ tiêu 100 trong bảng cân đối kế toán.

  Em làm ra 2 cái chỉ tiêu đó không có được cân vì lý do :

  Hàng tháng em luôn có nghiệp vụ rút tiền mặt gửi tiền vào ngân hàng : 1121/1111
  hay là nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng : 1111/1121

  em khong biết đưa 2 cái chỉ tiêu đó vào mã số nào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ ??
  Mong mọi nguời giup em!!!
  Chi tieu 110 trong bang CDKT chu

 9. Thành viên cấp trung Hình đại diện của VDSA
  Tham gia ngày
  Apr 2010
  Địa chỉ
  TP HCM
  Tuổi
  41
  Bài gửi
  23
  Post Thanks / Like
  VDSA vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  19-02-2014, 09:56 #7
  Ban cho vao chi tieu 07 nhe

 10. Gã lang thang cô đơn... Hình đại diện của sukyo
  Tham gia ngày
  May 2008
  Địa chỉ
  Rừng xanh.....
  Bài gửi
  481
  Post Thanks / Like

  My Social Networking

  Add sukyo on Facebook
  sukyo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  21-02-2014, 16:47 #8
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi levanton Xem bài
  Các khoản hu chi, chuyển qua lại giữa các tk 111/112/113 không xem là lưu chuyển tiền tệ, nên bạn không chọn mã nào cả.
  Đồng ý với ý kiến này.
  http://www.tinhyeucuatoi.com.vn/Images/Home/hearimage.jpg

 11. Thành viên cấp trung Hình đại diện của giaykosho
  Tham gia ngày
  Oct 2013
  Địa chỉ
  Hà Nội
  Bài gửi
  5
  Post Thanks / Like
  giaykosho vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  03-03-2014, 12:04 #9
  Xóa bài do post nhầm
  thay đổi nội dung bởi: giaykosho, ngày 03-03-2014 lúc 14:33 Lý do: Xóa bài do post nhầm

 12. Thành viên cấp trung Hình đại diện của demiyeu
  Tham gia ngày
  Apr 2009
  Địa chỉ
  Quảng Ninh
  Tuổi
  30
  Bài gửi
  30
  Post Thanks / Like

  My Social Networking

  Add demiyeu on Facebook
  demiyeu vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  25-03-2014, 15:20 #10
  Chào cả nhà!
  Cả nhà ơi giúp em BC Lưu chuyển tiền tệ này với, sắp nộp báo cáo tài chính rồi mà em bị mắc với BC LCTT, tiền cuối kỳ không cân so với số dư trên bảng cân đối tài khoản. Hic giúp em với nhé, thanks cả nhà (Xem file đính kèm)
  File Kèm Theo File Kèm Theo
  thay đổi nội dung bởi: demiyeu, ngày 25-03-2014 lúc 16:18
  How can i fall in love with you!


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

lưu chuyển tiền tệ

hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

luu chuyen tien tebao cao luu chuyen tien te truc tiephướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quyết định 15cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếpcách làm lưu chuyển tiền tệ theo pp trực tiếpbảng lưu chuyển tiền tệ trực tiếphướng dẫn làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếpcác chỉ tiêu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệhuong dan lap bang luu chuyen tiền tệ theo quyết định 15cách làm lưu chuyển tiền tệ trực tiếphướng dẫn lập bảng lưu chuyển tiền tệ trực tiếpcách xem lưu chuyển tiền tệbảng lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếpcách lập bc lưu chuyển tiền tệ trực tiếpbáo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếpcách lập báo cáo luân chuyển tiền tệ trực tiếphướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệfile excel bao cao luu chuyen tien te gian tiep tu BCDKT va BCKQHDKDcách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếpcách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quy định 48