Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013 - Trang 262

Offline Hà Nội 2014 tại Đồ Sơn-Hải Phòng
Chương trình từ thiện năm 2014 tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Trang 262/1594 đầuđầu ... 1622122522582592602612622632642652662723123627621262 ... CuốiCuối
2,517,595 lượt xem
 1. Thành viên cấp trung Hình đại diện của truongvucanh
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Địa chỉ
  dak nong
  Tuổi
  23
  Bài gửi
  12
  Post Thanks / Like
  truongvucanh vẫn chưa có mặt trong diễn đàn

  Lập nhóm ôn thi công chức BHXH 2013

  bảo hiểm xã hội 2013

  Có khoảng 120 câu hỏi, các bạn ai muốn lập nhóm giải câu hỏi cho nhanh với nhóm bọn mình thì ep yahoo mình để phân chia câu hỏi (until_you20027), có câu nào khó thì up lên đây để mọi người cùng giải nha.BẢO HIỂM XA

  Có khoảng 120 câu hỏi, các bạn ai muốn lập nhóm giải câu hỏi cho nhanh với nhóm bọn mình thì ep yahoo mình để phân chia câu hỏi (until_you20027), có câu nào khó thì up lên đây để mọi người cùng giải nha.

  Xem thêm các bài viết mới nhất trong cùng chuyên mục này:


 2. Khu vực quảng cáo
  Tham gia ngày
  Always
  Địa chỉ
  Advertising world
  Tuổi
  2010
  Bài gửi
  Many

   

 3. Thành viên cấp trung Hình đại diện của smileangle
  Tham gia ngày
  May 2013
  Địa chỉ
  huế
  Tuổi
  24
  Bài gửi
  21
  Post Thanks / Like
  smileangle vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  02-06-2013, 15:56 #2611
  các bạn ơi, bạn nào có câu hỏi trắc nghiệm về BHYT post lên giúp mình với.
  cám ơn các bạn nhiều !

 4. Thành viên cấp trung Hình đại diện của tranphuongphuongtran
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Địa chỉ
  Hà Nội
  Bài gửi
  63
  Post Thanks / Like
  tranphuongphuongtran vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  02-06-2013, 16:06 #2612
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi lekimngan8782 Xem bài
  các bạn ơi, cho mình hỏi tí: Văn bản Pháp Luật và Văn bản quy phạm pháp luật là giống hay khác nhau hè. Nếu khác nhau thì mình trả lời như thế
  nào?
  Trong tai lieu cua minh thi Van ban phap luat la van ban do cac co quan nha nuoc co tham quyen ban hanh hoac phoi hop ban hanh theo trinh tu, thu tuc va hinh thuc do luat dinh trong do co quy tac xu su chung duoc nha nuoc dam bao thuc hien nham dieu chinh cac quan he xa hoi.
  Con van ban quy pham phap luat la van ban do co quan nha nuoc ban hanh hoac phoi hop ban hanh theo tham quyen,hinh thuc,trinh tu,thu tuc duoc quy dinh trong luat ban hanh van ban quy pham phap luat nam2008 hoac luat ban hanh van ban quy pham phap luat cua hoi dong nhan dan, uy ban nhan dan nam 2004,trong do co quy tac xu su chung, co hieu luc bat buoc chung,duoc nha nuoc bao dam thuc hien de dieu chinh cac quan he xa hoi.
  Hix, minh dung dt nen danh ko co dau, ban co doc nhe, gook luck

 5. Thành viên cấp cao Hình đại diện của nvthao
  Tham gia ngày
  Sep 2012
  Địa chỉ
  Bạc Liêu
  Bài gửi
  99
  Post Thanks / Like
  nvthao vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  02-06-2013, 16:25 #2613
  Thi bhxh có chỉ tiêu từng vị trí giống đi thi đại học quá, không biết có ai nộp hồ sơ ảo không ta, ha ha ha, ai có tiền dư thì mỗi người nộp vài cái để cho chỗ trống nhiều nhiều vào , ha ha ha

 6. Thành viên cấp trung Hình đại diện của tranphuongphuongtran
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Địa chỉ
  Hà Nội
  Bài gửi
  63
  Post Thanks / Like
  tranphuongphuongtran vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  02-06-2013, 16:47 #2614
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi lan8x Xem bài
  Các bạn ơi câu 13 QLNN : Nêu nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu của các cơ quan HCNN trả lới thế nào vậy?

  Cau nay dai chet di duoc, hehe. Minh lam de hoc lai bai cu luon.
  Khai niem: co quan hanh chinh nha nuoc la mot loai co quan thuc hien quyen hanh phap, bao gom chuc nang lap quy va hanh chinh
  Co quan hcnn bao gom chinh phu ,bo, co quan ngang bo va ubnd cac cap.
  A.Chinh phu
  Theo dieu 109 hp1992: chinh phu la co quan chap hanh cua quoc hoi, co quan hanh chinh nha nuoc cao nhat cua nuoc cong hoa xhcnvn.
  Nhiem vu va quyen han cua chinh phu
  1. Trinh quoc hoi quyet dinh co cau to chuc cua chinh phu, viec thanh lap, bai bo bo, co quan ngang bo,viec thanh lap moi, nhap, chia dieu chinh dia gioi tinh,thanh pho truc thuoc trung uong,viec thanh lap hoac giai the don vi hanh chinh,kinh te dac biet.
  2. Quyet dinh viec thanh lap moi, nhap,chia,dieu chinh dia gioi cac don vi hanh chinh duoi cap tinh,thanh pho truc thuoc trung uong
  3. To chuc va chi dao hoat dong cua he thong bo may hanh chinh nha nuoc thong nhat tu trung uong den co so, bao dam hieu luc quan ly nha nuoc thong suot trong he thong hanh chinh nha nuoc,co quan hanh chinh cap duoi phai phuc tung su lanh dao va chap hanh nghiem chinh cac quyet dinh cua co quan nha nuoc cap tren.
  4. Quyet dinh va chi dao thuc hien phan cong, phan cap quan ly nganh va linh vuc trong he thong hanh chinh nha nuoc
  5. Chi dao thuc hien cau cach hanh chinh, xay dung nen hanhchinh dan chu,trong sach, vung manh,chuyen nghiep, hien dai,hoat dong co hieu luc va hieu qua
  6. Quyet dinh viec thanh lap, sap nhap, giai the cac co quan thuoc chinh phu, quy dinh nhiem vu, quyen han, to chuc bo may cua bo, co quan ngang bo, co quan thuoc chinh phu, quy dinh ve to chuc cac co quan chuyen mon thuoc uy ban nhan dan va huong dan ve to chuc mot so co quan uyen mon de hoi dong nhan dan cap tinhquyet dinh phu hop voi dac diem rieng cua tung dia phuong, quy dinh dinh muc bien che hanh chinh, su nghiep thuoc ubnd
  7. Thong nhat quan ly can bo, cong chuc, vien chuc trong co quan nha nuoc tu trung uong den co so, xay dung, dao tao, boi duong doi ngu can bo ,cong chuc, vien chuc co trinh do, nang luc, trung thanh vs nha nuoc xhcn, tan tuy phuc vu nhan dan, quyet dinh va chi dao thuc hien cac chinh sach, che do ve dao tao, tuyen dung, su dung, tien luong, khen thuong, ky luat, nghi huu va cac che do khac doi vs can bo, cong chuc, vien chuc nha nuoc,quy dinh va chi dao thuc hien chinh sach cu the doi vs can bo xa phuong thi tran.
  8. Doi vs hoi dong nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc trung uong, chinh phu co nhiem vu va quyen han
  Aa, huong dan va kiem tra hoi dong nhan dan trong viec thuc hien cac hien phap, nghi quyet cua quoc hoi, phap lenh, nghi quyet cua uy ban thuong vu quoc hoi, lenh, quyet dinh cua chu tich nuoc, nghi quyet, nghi dinh cua chinh phu, quyet dinh, chi thi cua thu tuong, kiem tra tinh hop phap cua cac nghi quyet cua hoi dong nhan dan
  Bb, tao dieu kien de hoi dong nhan dan thuc hien nhiem vu vaquyen han theo luat dinh
  Cc, gui hoi dong nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc trung uong cac nghi quyet, nghi dinh cua chibh phu, quyet dinh, chi thi cua thu tuong chinh phu lien quan den hoat dong cua chinh quyen dia phong, giai quyet nhung kien nfhi cua hdnd
  Dd, boi duong dai bieu hoi dong nhan dan ve kien thuc quan ly nha nuoc
  Ee, bao dam co so vat chat, tai chinh de hoi dong nhan dan hoat dong
  ...

 7. Thành viên cấp trung Hình đại diện của tivisony
  Tham gia ngày
  May 2013
  Địa chỉ
  ha noi
  Bài gửi
  16
  Post Thanks / Like
  tivisony vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  02-06-2013, 17:06 #2615
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi phambichha Xem bài
  em tưởng - Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên ở các nước: Mỹ, Canada, Úc, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và tương đương. mới dc đặc cách chứ thạc sĩ quê nhà mà cũng chắc suất à
  bạn này nói chuẩn, chắc bạn kia chém thôi, nói gì mà chẳng hợp lí gì cả, những ngưòi học ở nước ngoài mới được đặc cách thôi

 8. Thành viên cấp trung Hình đại diện của dothilinh91
  Tham gia ngày
  May 2013
  Địa chỉ
  Thanh Hoa
  Tuổi
  22
  Bài gửi
  16
  Post Thanks / Like
  dothilinh91 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  02-06-2013, 17:27 #2616
  bạn ơi, bạn gửi cho mình tài liệu mà bạn duong duong gửi cho bạn với nhé, mail mình là dolinhthanhhoa@gmail.com

 9. Thành viên cấp trung Hình đại diện của chickenbi
  Tham gia ngày
  May 2011
  Địa chỉ
  ha noi
  Bài gửi
  63
  Post Thanks / Like
  chickenbi vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  02-06-2013, 17:46 #2617
  Bạn nào trả lời giúp mình câu 26 BHYT với:
  Nêu khái niệm cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh. Mức đồng chi trả chi phí KCB được quy định như thế nào?

  Có cần nói rõ tất cả các ý k : KCB thông thường, KCB dịch vụ kĩ thuật cao, trái tuyến ....

 10. Thành viên Hình đại diện của daodung1910
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Địa chỉ
  hanoi
  Tuổi
  26
  Bài gửi
  1
  Post Thanks / Like
  daodung1910 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  02-06-2013, 18:03 #2618
  Mọi người ơi cho mình hỏi chút là yêu cầu hồ sơ nộp vào BHXH có ghi " Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt" thì mình định nộp chứng chỉ TOEIC công chứng thì có phải đi dịch thuật sang tiếng Việt ko??? Cảm ơn các bạn.

 11. Thành viên cấp trung Hình đại diện của tranphuongphuongtran
  Tham gia ngày
  Mar 2013
  Địa chỉ
  Hà Nội
  Bài gửi
  63
  Post Thanks / Like
  tranphuongphuongtran vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  02-06-2013, 18:41 #2619
  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi chickenbi Xem bài
  Bạn nào trả lời giúp mình câu 26 BHYT với:
  Nêu khái niệm cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh. Mức đồng chi trả chi phí KCB được quy định như thế nào?

  Có cần nói rõ tất cả các ý k : KCB thông thường, KCB dịch vụ kĩ thuật cao, trái tuyến ....
  Cung chi tra la viec nguoi co the bhyt va quy bhytcung thanh toan vs co so kham benh chua benh cac chi phinda kham chua benh cho nguoi benh co the bhyt,trong do quy bhyt chi tra phan lon, nguoi co the travmot phan chi phi tuy theo nhom doi tuong tham gia bhyt,tuy theo loai dich vu y te theo quy dinh.
  * muc dong chi tra
  1. Muc dong chi tra khi nguoi tham gia bhyt su dung cac dich vu kham chua benh thong thuong
  - quy bhyt thanh toan 95% chi phi kham benh chua benh doi vs cac doi tuong: nguoi dang huong luong huu, tro cap mat suc lao dong hang thang, nguoi thuoc dien huong tro cap bao tro xa hoi hang thang theo quy dinh cua phap luat,nguoi thuoc ho gia dinh ngheo, nguoi dan toc thieu so dang sinh song tai vung co dieu kien kinh te xa hoi kho khan, dac biet kho khan. Nguoi benh tu thanh toan so tien con lai.
  Truong hop cac doi tuong nay kham benh chua benh bhyt tai tuyen xa hoac chi phi kham benh chua benh trong truong hop tong chi phi cua mot lan kham benh,chua benh thap hon 15% muc luong toi thieu thi quy bhyt chi tra 100%
  - quy bhyt thanh toan 80% chi phi kham benh, chua benh doi vs cac doi tuong khac tru cac doi tuong sau day: si quan, ha si quan nghiep vu va si quan, ha si quan chuyen mon ky thuat dang cong tac trong luc luong cand, nguoi co cong vs cach mang, tre e duoi 6 tuoi
  2. Muc dong chi tra khi nguoi tham gia bhyt su dung dich vu ky thuat cao...
  3. Muc dong chi tra khi di kham benh, chua benh ko dung co so kham benh, chua benh ban dau...
  Roi ban cung neu ra, theo minh thi minh tra loi nhu vay

  Trích nguyên văn Nguyên văn bởi Nhinzimanhin Xem bài
  Hình như E17= C14 + $C17 + D$2. Mình nghĩ là vậy!!!
  Cac ban giai thich giup minh dc ko? Tai sao lai ra duoc ket qua nhu vay?

 12. Thành viên cấp trung Hình đại diện của tranphuong123456
  Tham gia ngày
  Oct 2012
  Địa chỉ
  dong nai
  Bài gửi
  52
  Post Thanks / Like
  tranphuong123456 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
  02-06-2013, 18:55 #2620
  [QUOTE=quynhvu888;1872808]ừ đúng ha, chị tuần 38 mà còn được nhận nè. Vác cái bụng to tướng đi nộp HS, mấy chị thu HS cứ cười mãi, bảo hơn 1 tháng nữa thì nằm mà ôm con chứ thi cử gì. Hic, cơ mà mình cứ nộp. Biết đâu đấy, he he.

  Minh co noi o nhung tinh khac van nhan ho so. nhung ma nguoi ta noi o tinh dong nai khong nhan. O dau nhan ke ho.
  Minh cai khong lai, ho ko chiu nhan biet sao bay gio.


Thread Information

Users Browsing this Thread

Hiện tại có 1 người đang truy cập đề tài này gồm: (0 thành viên và 1 khách)

Visitors found this page by searching for:

ket qua thi bhxh 2013

thi bhxh 2013

diem thi bhxh 2013

thi bao hiem xa hoi 2013

bhxh webketoan

webketoan bhxh

kết quả thi bhxh năm 2013

nhom on thi bhxh

dien dan thi bao hiem xa hoi 2013

Ket qua thj bhxh 2013

dien dan bhxh

nhom thi bao hiem xa hoi

on thi bhxh

nhom on bhxh

ket qua thi bao hiem xa hoi nam 2013

Kqua thi BhxhLap nhom on thi BHXH 2013lap nhom on thi bao hiemco diem thi bhxh 2013 chuathi bhxh năm 2013Ket qua thi bhxhwebketoan thi bhxhlập nhóm ôn thi BHXH 2013lap nhom on thi bao hiem xa hoilap nhom on thi cong chuc bao hiem