• Tài sản góp vốn có được miễn lập hóa đơn ?
  • Tài sản góp vốn có được miễn lập hóa đơn ?

  • Căn cứ: - Khoản 13 Điều 4 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 - Khoản 1, Điều 36, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 - Điểm b Khoản 2.15 Phụ lục 4 kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC. Theo đó: Trường hợp doanh nghiệp góp vốn bằng tài sản, công cụ dụng cụ, hàng hóa tồn kho và...

  • Sửa đổi, bổ sung chế độ trích khấu hao TSCĐ
  • Sửa đổi, bổ sung chế độ trích khấu hao TSCĐ

  • Ngày 13/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 147/2016/TT-BTC Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Theo đó: Xác định nguyên...