• Sơ đồ chữ T theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (Phần còn lại)
 • Sơ đồ chữ T theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (Phần còn lại)

 • Tiếp tục phần 1: https://goo.gl/0Jp02h Webketoan giới thiệu đến độc giả những sơ đồ chữ T còn lại của Thông tư 133/2016/TT-BTC. 22) Kế toán đầu tư khác 23) Kế toán dự phòng tổn thất tài sản    24) Kế toán xây dựng cơ bản dở dang 25) Kế toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 26) Kế...

 • Quy chế mới hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán
 • Quy chế mới hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán

 • Ngày 25/01/2017, Quyết định 87/QĐ-UBCK được ban hành Đối tượng áp dụng: Các công ty chứng khoán, nhà đầu tư thực hiện giao dịch ký quỹ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động giao dịch ký quỹ chứng khoán. [caption id="" align="aligncenter" width="450"]          ...

 • Tài sản góp vốn có được miễn lập hóa đơn ?
 • Tài sản góp vốn có được miễn lập hóa đơn ?

 • Căn cứ: - Khoản 13 Điều 4 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 - Khoản 1, Điều 36, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 - Điểm b Khoản 2.15 Phụ lục 4 kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC. Theo đó: Trường hợp doanh nghiệp góp vốn bằng tài sản, công cụ dụng cụ, hàng hóa tồn kho và...

 • Sửa đổi, bổ sung chế độ trích khấu hao TSCĐ
 • Sửa đổi, bổ sung chế độ trích khấu hao TSCĐ

 • Ngày 13/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 147/2016/TT-BTC Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Theo đó: Xác định nguyên...