• Đề cương giới thiệu Luật Kế toán 2015
  • Đề cương giới thiệu Luật Kế toán 2015

  • Đề cương gồm mấy mục sau: I. Sự cần thiết ban hành 1. Đánh giá tình hình thực hiện Luật kế toán năm 2003 2. Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật kế toán 2003 II. Quan điểm chỉ đạo III. Bố cục của Luật Chương I: Những quy định chung Chương II: Nội dung...