• Giải pháp để không bị rối mù trong đống sổ sách
  • Giải pháp để không bị rối mù trong đống sổ sách

  • Cuối năm rồi, rất nhiều độc giả làm sổ sách rất hay bị loanh quanh mãi trong một bộ sổ sách như đi gỡ rối chỉ, không biết điểm khởi đầu và cũng không biết điểm kết thúc ở đâu. Khi đã rơi vào trạng thái rối, thời gian thì cứ...

  • Kiểm tra sổ sách trước khi lên BCTC năm 2016
  • Kiểm tra sổ sách trước khi lên BCTC năm 2016

  • 1.Đầu năm có kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối: + Đầu năm kết chuyển lời nhuận chưa phân phối: Đầu năm tài chính có làm bút toán kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước, ghi: + Trường hợp TK 4212 có số...

  • Tài sản góp vốn có được miễn lập hóa đơn ?
  • Tài sản góp vốn có được miễn lập hóa đơn ?

  • Căn cứ: - Khoản 13 Điều 4 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 - Khoản 1, Điều 36, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 - Điểm b Khoản 2.15 Phụ lục 4 kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC. Theo đó: Trường hợp doanh nghiệp góp vốn bằng tài sản, công cụ dụng cụ, hàng hóa tồn kho và...