• Triết học trong công việc kế toán
  • Triết học trong công việc kế toán

  • Chỉ cần nắm bắt quy tắc này, đảm bảo các bạn sẽ trở thành kế toán giỏi mà không nhất định phải đi học ở đâu cả, ai không tin thì đọc tiếp, vì chính Khổng Minh là người trải nghiệm, kiểm chứng và xác nhận tính chính xác của...

  • Sửa đổi, bổ sung chế độ trích khấu hao TSCĐ
  • Sửa đổi, bổ sung chế độ trích khấu hao TSCĐ

  • Ngày 13/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 147/2016/TT-BTC Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Theo đó: Xác định nguyên...