• Kiểm tra sổ sách trước khi lên BCTC năm 2016
 • Kiểm tra sổ sách trước khi lên BCTC năm 2016

 • 1.Đầu năm có kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối: + Đầu năm kết chuyển lời nhuận chưa phân phối: Đầu năm tài chính có làm bút toán kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước, ghi: + Trường hợp TK 4212 có số...

 • Tài sản góp vốn có được miễn lập hóa đơn ?
 • Tài sản góp vốn có được miễn lập hóa đơn ?

 • Căn cứ: - Khoản 13 Điều 4 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 - Khoản 1, Điều 36, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 - Điểm b Khoản 2.15 Phụ lục 4 kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC. Theo đó: Trường hợp doanh nghiệp góp vốn bằng tài sản, công cụ dụng cụ, hàng hóa tồn kho và...

 • Triết học trong công việc kế toán
 • Triết học trong công việc kế toán

 • Chỉ cần nắm bắt quy tắc này, đảm bảo các bạn sẽ trở thành kế toán giỏi mà không nhất định phải đi học ở đâu cả, ai không tin thì đọc tiếp, vì chính Khổng Minh là người trải nghiệm, kiểm chứng và xác nhận tính chính xác của...

 • Sửa đổi, bổ sung chế độ trích khấu hao TSCĐ
 • Sửa đổi, bổ sung chế độ trích khấu hao TSCĐ

 • Ngày 13/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 147/2016/TT-BTC Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Theo đó: Xác định nguyên...