• Một số hướng dẫn mới về BHXH, BHYT năm 2017
  • Một số hướng dẫn mới về BHXH, BHYT năm 2017

  • Câu hỏi 1: Nghỉ chờ bố trí công việc có đóng BHXH? Câu hỏi 2: Cấp cứu tại bệnh viện trái tuyến BHYT chi trả thế nào? Câu hỏi 3. Được cộng dồn quá trình tham gia BHYT Câu hỏi 4. Không trình thẻ BHYT có được giải quyết chế độ? Câu hỏi 5: Từ 2018, đóng...