• Hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH từ ngày 1/7/2017
  • Hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH từ ngày 1/7/2017

  • Ngày 29/6, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 2696/BHXH-CSXH,  hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH từ ngày 1/7/2017. Theo đó: 1. Đối với chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe: - Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền...

  • Người lao động có được trực tiếp đóng BHXH?
  • Người lao động có được trực tiếp đóng BHXH?

  • Việc đăng ký đóng và đóng BHXH cho người lao động trong doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp, người lao động không trực tiếp đóng BHXH cho cơ quan BHXH. Ông Phạm Hồng Ký (TP. Hà Nội) ký hợp đồng từng năm một, từ tháng 9/2009 đến hết tháng...