• Hoàn thuế GTGT đầu vào phát sinh trước 01/07/2016
  • Hoàn thuế GTGT đầu vào phát sinh trước 01/07/2016

  • Ngày 06/02/2016, Tổng cục thuế ban hành công văn Công văn 373/TCT-KK gửi tới các cục thuế giải đáp vướng mắc hoàn thuế GTGT đối với trường hợp người nộp thuế có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết 12 tháng liên tục trong giai đoạn chuyển tiếp của Luật số...