• Kế toán trưởng – Những điểm cần lưu ý
 • Kế toán trưởng – Những điểm cần lưu ý

 • Kế toán trưởng là một chức danh đặc biệt, đứng đầu bộ máy kế toán của một doanh nghiệp. Luật Kế toán số 88/2015/QH13 dành một số điều khoản quy định riêng về tiêu chuẩn, trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng. Xung quanh chức danh này, còn có...

 • Hóa đơn – Những hướng dẫn cần lưu ý
 • Hóa đơn – Những hướng dẫn cần lưu ý

 • 1. Hóa đơn chỉ cần ký tại tiêu thức “thủ trưởng đơn vị” hoặc “người bán hàng” Trường hợp người đại diện pháp luật, thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức “người bán hàng” thì phải có giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán hàng ký ghi rõ...

 • Thuế vãng lai – cần lưu ý điều gì?
 • Thuế vãng lai – cần lưu ý điều gì?

 • Đây không phải là một sắc thuế, chỉ là một khoản thuế GTGT (thường là 2%) phải trích nộp khi bán hàng ngoại tỉnh, kể cả việc nhận thi công xây dựng, lắp đặt và chuyển nhượng bất động sản. Từ 2015, nếu doanh thu vãng lai dưới 1 tỷ đồng...

 • Chiết khấu thương mại – Những điểm cần lưu ý
 • Chiết khấu thương mại – Những điểm cần lưu ý

 • Chiết khấu thương mại thực chất là việc bán giảm giá so với niêm yết nếu khách hàng mua hàng với số lượng lớn (khoản 1c Điều 81 Thông tư 200/2014/TT-BTC và Chuẩn mực kế toán số 14). Một khoản chiết khấu thương mại để được xem là hợp pháp phải...