• Khóa báo cáo tài chính hợp nhất theo Thông tư 202/2014/TT-BTC
  • Khóa báo cáo tài chính hợp nhất theo Thông tư 202/2014/TT-BTC

  • Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn báo cáo tài chính hợp nhất Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất thay thế Thông tư 161/2007/TT-BTC với một số điểm mới như sau: Bổ sung các quy định cụ thể...