Các quy định về thuế

Thuế GTGT - Những thay đổi của Thông tư 06 so với thông tư 129 - phần 2

(Nguồn: Webketoan | Ngày: 14/06/2012 | Lượt xem: 12591)

Thuế GTGT

So sánh Thông tư 06 và thông tư 129

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Quy Định mới (Thông Tư 06/2012 & CV 1215) Quy Định Cũ (Thông Tư 129/2008)
Bổ sung thêm các hàng hóa/ dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT.
+ Hàng hóa, dịch vụ được cung cấp ở ngoài Việt Nam (kể cả dịch vụ được cung cấp giữa hai đối tượng chịu thuế tại Việt Nam) (trừ trường hợp cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng hóa nhập khẩu)
+ Tài sản cố định được điều chuyển giữa công ty mẹ và các công ty con hoặc giữa các công ty con với nhau để phục vụ cho hoạt động sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT; góp vốn bằng tài sản; điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp, điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Điều này sẽ góp phần giúp cho việc tái cơ cấu hoạt động được thuận tiện hơn.
+ Thu đòi người thứ 3 của các doanh nghiệp bảo hiểm
+ Các khoản thu từ hoạt động tài chính khác, trừ khoản thu lãi tiền vay do doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng nhận được. (có thể hiểu là tiền lãi các doanh nghiệp trong nước không phải là tổ chức tín dụng thu được từ việc cho vay sẽ phải chịu thuế GTGT và tiền lãi của các doanh nghiệp NN không phải là tổ chức tín dụng thu được từ việc cho các doanh nghiệp Việt Nam vay sẽ phải chịu thuế GTGT (áp dụng cho nhà thầu NN))
+ Doanh thu hoa hồng được hưởng từ hoạt động (i) đại lý bán đúng giá quy định của bên giao đại lý hưởng hoa hồng của dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ; (ii) đại lý vận tải quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; (iii) đại lý bán bảo hiểm.
+ Doanh thu hàng hóa, dịch vụ và doanh thu hoa hồng đại lý được hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT.
+ Bổ sung vào đối tượng không chịu thuế đối với:
Bán nợ;
Kinh doanh ngoại tệ.
Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp:
+ Nhận tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất, tái định cư do bị thu hồi đất;
+ Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp;
+ Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp;
+ Điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.+ Thu đòi người thứ 3 của hoạt động bảo hiểm.

Cơ sở kinh doanh khi nhận được khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ thì cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

+ Đối với cơ sở kinh doanh nhận tiền hỗ trợ của các cơ sở kinh doanh khác thì khi nhận tiền cơ sở kinh doanh lập chứng từ thu và xác định là khoản thu nhập khác để kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền hỗ trợ, căn cứ mục đích hỗ trợ đã được ghi trong hợp đồng hỗ trợ để lập chứng từ chi tiền.

Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

Trường hợp tài sản khi điều chuyển đã thực hiện đánh giá lại giá trị tài sản hoặc điều chuyển cho cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hóa đơn GTGT, kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

+ Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn.

 

 

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT

Quy Định mới (Thông Tư 06/2012 & CV 1215) Quy Định Cũ (Thông Tư 129/2008)
- Hướng dẫn rõ: Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, bao gồm cả các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác, trừ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí.
- Đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển và khai thác mỏ dầu, khí đốt, bên Việt Nam chịu trách nhiệm khấu trừ và nộp thay theo tỷ lệ do Bộ Tài chính quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài đăng ký, khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì số thuế đã nộp theo tỷ lệ Bộ Tài chính được trừ vào số thuế phải nộp.
- Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
- Bổ sung quy định: “Trường hợp trong kỳ tính thuế phát sinh giá trị gia tăng âm (-) của vàng, bạc, đá quý thì được tính bù trừ vào giá trị gia tăng dương (+) của vàng, bạc, đá quý. Trường hợp không có phát sinh giá trị gia tăng dương (+) hoặc giá trị gia tăng dương (+) không đủ bù trừ giá trị gia tăng âm (-) thì được kết chuyển để trừ vào giá trị gia tăng của kỳ sau trong năm. Kết thúc năm dương lịch, giá trị gia tăng âm (-) không được kết chuyển tiếp sang năm sau - Giá trị gia tăng âm : không quy định

(Còn tiếp)

Tham khảo chi tiết về Thuế GTGT tại trang Tư vấn kế toán

Các tin khác