Cập nhật quy định mới

Thông tư 123 về thuế TNDN năm 2012

(Nguồn: | Ngày: 08/08/2012 | Lượt xem: 37273)

Thông tư 123/2012/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư 123/2012/TT-BTC thay thế Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008, Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 23/3/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính.

Chúng tôi sẽ thông tin tiếp về nội dung thông tư 123/2012/TT-BTC trong những ngày tới.

Xin mời anh chị em tải văn bản Thông tư 123/2012/TT-BTC tại Thư Viện Webketoan.

thong-tu-123-thue-tndn-2012