Categories

Viewing: 1.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

V/v Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế. Luật 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất