Categories

Viewing: 1.00

THÔNG TIN VĂN BẢN

Công văn này hướng dẫn rõ thêm về các loại chứng từ thanh toán qua ngân hàng, điều kiện đối với chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ hoàn thuế và xử phạt vi phạm liên quan đến thanh toán qua ngân hàng

Theo đó, đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, chứng từ thanh toán qua ngân hàng dùng để khấu trừ thuế là chứng từ do Ngân hàng (nơi bên trả tiền mở tài khoản) gửi cho bên trả tiền nhằm báo Nợ số tiền đã chuyển khoản đến tài khoản của bên thụ hưởng
Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, là chứng từ do Ngân hàng (nơi bên thụ hưởng mở tài khoản) gửi cho bên thụ hưởng nhằm báo Có số tiền đã nhận chuyển khoản từ tài khoản của bên trả tiền
Các chứng từ này phải bao gồm tối thiểu các thông tin sau:
- Tên và số hiệu của chứng từ
- Ngày, tháng, năm lập chứng từ
- Tên, địa chỉ, số CMND/Hộ chiếu, số hiệu tài khoản của người trả (hoặc chuyển) tiền; Tên, địa chỉ của ngân hàng phục vụ người trả (hoặc người chuyển) tiền.
- Tên, địa chỉ, số CMND/Hộ chiếu, số hiệu tài khoản của người thụ hưởng số tiền trên chứng từ; Tên, địa chỉ của ngân hàng phục vụ người thụ hưởng.
- Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền phải ghi bằng số và bằng chữ.
- Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh
- Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người liên quan đến chứng từ kế toán
- Các thông tin khác theo quy định của tổ chức tín dụng (nếu có).

Nguồn: LuatVietnam.net

Công văn số 5806/TCT-KK ngày 24/12/2014 của Tổng cục Thuế về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (thanh toán qua ngân hàng)

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất