Categories

Viewing: 0

THÔNG TIN VĂN BẢN

Công văn này tổng hợp các điểm thay đổi quan trọng, đáng chú ý của Thông tư số 119/2014/TT-BTC khi sửa đổi ba Thông tư về thuế GTGT và thuế TNCN, gồm: Thông tư số 156/2013/TT-BTC ; Thông tư số 219/2013/TT-BTC và Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Một số quy định sau đây sẽ được bãi bỏ sau khi Thông tư 119/2014/TT-BTC có hiệu lực:

- Bỏ quy định phải ghi chú trên Bảng kê hóa đơn GTGT đầu vào (mẫu số 01-2/GTGT) về thời hạn thanh toán theo hợp đồng đối với hợp đồng thanh toán trả chậm, theo đó, sửa đổi khổ thứ nhất điểm c khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (điểm 5, Mục III).

- Bỏ mức khống chế 1 tỷ đồng về tài sản cố định, máy móc, thiết bị… đầu tư, mua sắm của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế (điểm 3.2, Mục III)

- Bỏ điều kiện hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong điều kiện hồ sơ, thủ tục hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (được phép sử dụng ngay hóa đơn thương mại trong hồ sơ hải quan).

- Bỏ quy định yêu cầu doanh nghiệp mới thành lập phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng (điểm 3, Mục V)

Nguồn: LuatVietnam.net

Công văn số 3609/TCT-CS ngày 26/8/2014 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 119/2014/TT-BTC về cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế

Đánh giá

Thấp nhất Cao nhất