• FAST mở kênh hỗ trợ sử dụng phần mềm trên Facebook
  • FAST mở kênh hỗ trợ sử dụng phần mềm trên Facebook

  • Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo tiếp nhận, hỗ trợ khách hàng kịp thời hiệu quả, từ ngày 17-11-2019, FAST chuyển Cộng đồng hỗ trợ sử dụng phần mềm FAST thành kênh hỗ trợ chính thức từ phía Công ty FAST. http://www.facebook.com/groups/CongdongsudungphanmemFAST/ Cộng đồng hỗ trợ sử dụng phần mềm FAST sẽ...