• Bàn thêm về kế toán doanh thu chưa thực hiện
  • Bàn thêm về kế toán doanh thu chưa thực hiện

  • Tác giả: Nguyễn Mạnh Hiền Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ/-BTC (gọi tắt là chế độ kế toán)hướng dẫn cách hạch toán doanh thu chưa thực hiện trên tài khoản 3387. Liệu cách hạch toán này trong chế độ kế toán doanh nghiệp đã...