• Những điểm mới về BHXH từ 01/09/2021
  • Những điểm mới về BHXH từ 01/09/2021

  • Ngày 07/07/2021 vừa qua Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH, thông này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.   Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH là thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo...

  • Những văn bản thuế mới ban hành năm 2021
  • Những văn bản thuế mới ban hành năm 2021

  • 1. Thuế TNDN - Nghị định 44/2021/NĐ-CP: hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 Ngày ban hành: 31/03/2021 Hiệu...