• Thống kê tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong năm 2021
  • Thống kê tỷ giá hạch toán ngoại tệ trong năm 2021

  • Tỷ giá hạch toán được áp dụng trong các nghiệp vụ: – Quy đổi và hạch toán thu chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ. – Quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà...

  • Những điểm mới về BHXH từ 01/09/2021
  • Những điểm mới về BHXH từ 01/09/2021

  • Ngày 07/07/2021 vừa qua Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH, thông tư này sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.   Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH là thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về...