• Thông tư mới sửa đổi nhiều quy định về hóa đơn
  • Thông tư mới sửa đổi nhiều quy định về hóa đơn

  • Ngày 27/04/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC Thông tư này sửa đổi, bổ sung: Thông tư số 39/2014/TT-BTC Thông tư số 26/2015/TT-BTC Theo đó: 1) Rút ngắn thời gian cơ quan thuế phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in, thông báo về việc sử...