RSS Trung tâm tư vấn Webketoan
 • Hạch toán kế toán với hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)
  TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH (Viết tắt là BCC) 1. Định nghĩa: Hợp đồng hợp tác kinh doanh (gọi tắt là hợp đồng BCC) là hợp đồng được ký kết giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy...
 • Đính chính Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt thuế và hóa đơn
  Công văn số 29/CP-KTTH ngày 21/1/2021 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 125/2020/NĐ-CP Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính sai sót tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành...
 • Thông tư 133/2016/TT-BTC
  Thông tư 133 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xem chi tiết: BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 133/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 26...
 • Nghị định số 18/2021/NĐ-CP
  Nghị định 18/2021/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP, có hiệu lực từ 25/04/2021. CHÍNH PHỦ Số: 18/2021/NĐ-CP ...
 • Nghị định 114/2020/NĐ-CP
  Nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 116/2020/QH14 về giảm thuế TNDN phải nộp 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 116/2020/QH14 có...