• Chi phí nghỉ mát – Thuế TNCN-Thuế TNDN-Thuế GTGT
  • Chi phí nghỉ mát – Thuế TNCN-Thuế TNDN-Thuế GTGT

  • 1. Thuế TNCN Căn cứ: Điểm đ.3.2, Khoản 2, Điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC Theo đó: - Nếu nội dung chi trả ghi rõ tên người lao động được hưởng hoặc chi tiền mặt cho từng đối tượng người lao động thì khoản này sẽ tính vào thu nhập chịu thuế của người...