• Chi phúc lợi cho nhân viên – Thuế TNDN
  • Chi phúc lợi cho nhân viên – Thuế TNDN

  • Căn cứ: Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC Theo đó: Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: - Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; - Chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; - Chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học...