• Ước tính đồng thuận (Consensus Estimate) là gì?
  • Ước tính đồng thuận (Consensus Estimate) là gì?

  • “Ước tính đồng thuận” là một dự báo thu nhập dự kiến có vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định, đặc biệt là trong các dự án lớn có sự tham gia của nhiều bên liên quan. Vậy khái niệm chính xác của “ước tính đồng thuận"...