• Những hướng dẫn mới về BHXH, BHYT – Tháng 03/2017
  • Những hướng dẫn mới về BHXH, BHYT – Tháng 03/2017

  • Câu hỏi 1: Trường hợp nào doanh nghiệp không phải đóng BHXH?   Câu hỏi 2: Vì sao phải đóng BHXH theo mức lương cao hơn thực tế?   Câu hỏi 3: Nghỉ hưu trước tuổi bị trừ tỷ lệ bao nhiêu? Câu hỏi 4: Các trường hợp được nhận trợ cấp tuất hàng tháng? Câu...