• Hướng dẫn kê khai miễn giảm thuế TNDN theo Thông tư 140
  • Hướng dẫn kê khai miễn giảm thuế TNDN theo Thông tư 140

  • Kê khai miễn giảm thuế TNDN theo Thông tư 140/2012/TTBTC Quy định miễn giảm thuế TNDN năm 2012 Căn cứ thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/08/2012 của Bộ Tài Chính quy định tại: Điều 1. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa...