• Hội thảo cập nhật Luật Kế toán mới
  • Hội thảo cập nhật Luật Kế toán mới

  • Luật Kế toán mới số 88/2015/QH13 được ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2015 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Luật Kế toán mới sẽ có một số thay đổi quan trọng đến công tác kế toán như tỷ giá hạch toán, chứng...