• Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
  • Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

  • Luật Quản lý thuế số 38 được Quốc hội thông qua ngày 13/06/2019. Theo đó, chính thức đưa các quy định về hóa đơn điện tử thành luật và bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/07/2022. Hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không...

  • Thông báo chiêu sinh khóa học về hóa đơn điện tử
  • Thông báo chiêu sinh khóa học về hóa đơn điện tử

  • Hóa đơn là một loại chứng từ kế toán quan trọng trong doanh nghiệp được quy định tại Luật Kế toán và các Luật thuế. Hóa đơn phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý nhà nước, giám sát hoạt động của doanh nghiệp. Thông qua hóa...