• Thông báo chiêu sinh khóa học về hóa đơn điện tử
  • Thông báo chiêu sinh khóa học về hóa đơn điện tử

  • Hóa đơn là một loại chứng từ kế toán quan trọng trong doanh nghiệp được quy định tại Luật Kế toán và các Luật thuế. Hóa đơn phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý nhà nước, giám sát hoạt động của doanh nghiệp. Thông qua hóa...