• Góp vốn & Tăng vốn – Những vấn đề cần lưu ý
  • Góp vốn & Tăng vốn – Những vấn đề cần lưu ý

  • Đối với loại hình công ty TNHH, tăng vốn là việc tăng thêm vốn góp của thành viên hiện hữu hoặc nhận thêm vốn góp của thành viên mới (Khoản 1 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13); Đối với loại hình công ty cổ phần, tăng vốn gắn liền với việc...