• Những khoản tiền lương được miễn thuế TNCN
  • Những khoản tiền lương được miễn thuế TNCN

  • Những khoản tiền lương được miễn thuế TNCN: - Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. - Tiền...