• Quy chế mới phối hợp giữa cơ quan thuế và hải quan
  • Quy chế mới phối hợp giữa cơ quan thuế và hải quan

  • Ngày 23/11/2017, Bộ tài chính ban hành quyết định 2413/QĐ-BTC Ban hành quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế.  Cụ thể sẽ trao đổi các thông tin bao gồm: Thông tin về doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu,...