• Giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư 96/2016/TT-BTC
  • Giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư 96/2016/TT-BTC

  • Ngày 23/08/2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 3847/TCT-TNCN Theo đó nêu một số điểm mới về hồ sơ, thủ tục miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt...