• Thông tư 180/2012/TT-BTC về chi trợ cấp mất việc làm
  • Thông tư 180/2012/TT-BTC về chi trợ cấp mất việc làm

  • Thông tư 180   Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính Về việc hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp. Thông tư quy định căn cứ xác định khoản chi trợ cấp mất việc làm của doanh...

  • Quy định mới chi trợ cấp mất việc làm từ năm 2012
  • Quy định mới chi trợ cấp mất việc làm từ năm 2012

  • Quy định mới về chi trợ cấp mất việc làm từ năm 2012   Căn cứ xác định khoản chi trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí   1. Khoản chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động trong trường hợp doanh nghiệp có thay...