• Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2018
  • Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 8/2018

  • Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 08 năm 2018, (Thông báo số Số:  3687/TB-KBNN, ngày 31/07/2018) áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau: 1/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với...