• Thông tư mới sửa đổi, bổ sung Thông tư quản lý thuế
  • Thông tư mới sửa đổi, bổ sung Thông tư quản lý thuế

  • Ngày 01/08/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 79/2017/TT-BTC Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC Thông tư 156/2013/TT-BTC Điều 48. Xoá nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (sau đây gọi tắt là tiền thuế) ……………….. 4. Thủ...