Thông tư mới sửa đổi, bổ sung Thông tư quản lý thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 10/08/2017 - 10323 lượt xem.

Ngày 01/08/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 79/2017/TT-BTC

Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC

Thông tư 156/2013/TT-BTC

Điều 48. Xoá nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt (sau đây gọi tắt là tiền thuế)
………………..
4. Thủ tục, hồ sơ xóa nợ tiền thuế:
…..
b) Hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế ngoài tài liệu quy định ở điểm a nêu trên, trong các trường hợp cụ thể phải bao gồm các tài liệu sau:

b.1) Đối với trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này:
– Quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản kèm theo phương án phân chia tài sản (bản sao có công chứng hoặc chứng thực);
– Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án (bản sao có công chứng hoặc chứng thực).
………
Thông tư 79/2017/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điền 48)

b.1) Đối với trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này:

– Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án;
– Tài liệu phân chia tài sản của chấp hành viên thể hiện số nợ thuế thu hồi được hoặc không thu hồi được;
– Quyết định về việc đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản của cơ quan thi hành án dân sự.
Các tài liệu trên là bản chính hoặc bản sao y bản chính”.

Thông tư có hiệu lực từ 15/09/2017.

Tải thông tư:

Tính đến thời điểm hiện nay trong năm 2017 đã có 2 văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC đó là:

  1. Thông tư 06/2017/TT-BTC, hiệu lực từ ngày 06/03/2017
  2. Thông tư 79/2017/TT-BTC, hiệu lực từ ngày 15/09/2017

Diễn đàn Webketoan