• Cập nhật văn bản thuế và bảo hiểm mới
  • Cập nhật văn bản thuế và bảo hiểm mới

  • THUẾ 1. Công văn 4738/TCT-CS, ngày 13/10/2016 về việc hạch toán chi phí bảo hành Căn cứ: Khoản 1, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC Theo Tổng cục Thuế: đối với khoản chi phí bảo hành thì cần xem xét việc doanh nghiệp có thực hiện bảo hành sản phẩm miễn phí cho khách hàng...

  • Một số thông tin về thuế
  • Một số thông tin về thuế

  • Thuế GTGT nhà thầu nếu qua thanh tra thuế sẽ không được khấu trừ bổ sung Căn cứ:  Điều 14, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Theo đó: Trường hợp Công ty có ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài nhưng Công ty không kê khai, nộp thuế thay nhà thầu theo...