• Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp
  • Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp

  • Năm 2018 đã chứng kiến những thay đổi quan trọng trong chính sách thuế và tất cả đều hướng đến tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 1. Sửa đổi quy định về thuế suất thuế GTGT 0%: gỡ khó cho DN sản...

  • Cập nhật văn bản thuế và bảo hiểm mới
  • Cập nhật văn bản thuế và bảo hiểm mới

  • THUẾ 1. Công văn 4738/TCT-CS, ngày 13/10/2016 về việc hạch toán chi phí bảo hành Căn cứ: Khoản 1, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC Theo Tổng cục Thuế: đối với khoản chi phí bảo hành thì cần xem xét việc doanh nghiệp có thực hiện bảo hành sản phẩm miễn phí cho khách hàng...

  • Một số thông tin về thuế
  • Một số thông tin về thuế

  • Thuế GTGT nhà thầu nếu qua thanh tra thuế sẽ không được khấu trừ bổ sung Căn cứ:  Điều 14, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 Theo đó: Trường hợp Công ty có ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài nhưng Công ty không kê khai, nộp thuế thay nhà thầu theo...