Danh mục các hành vi được xem là buôn lậu; gian lận thương mại trong các lĩnh vực kế toán, thuế, phí, lệ phí,…

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Tuesday 28/03/2017 - 10096 lượt xem.

Ngày 24/01/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 07/2017/TT-BTC.

Thông tư này hướng dẫn việc xác định những hành vi được coi là hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực tài chính để làm cơ sở thực hiện hỗ trợ kinh phí chống buôn lậu, gian lận thương mại và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định tại Quyết định số 20/2016/QĐ-TTg, bao gồm các nhóm hành vi:

  • Các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực hải quan (Phụ lục I)
  • Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực thuế, phí và lệ phí ( Phụ lục II)

Trích một phần nhỏ từ phụ lục II

                                                          

  • Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực quản lý giá (Phụ lục III)
  • Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực kế toán (Phụ lục IV)

      Trích một phần nhỏ từ phụ lục IV

  • Các hành vi gian lận thương mại trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm (Phụ lục V)
  • Các hành vi gian lận thương mại trong việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn (Phụ lục VI)

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2017

Tải thông tư: 

Diễn đàn Webketoan