• Chặn chuyển giá thông qua thuế tối thiểu toàn cầu
  • Chặn chuyển giá thông qua thuế tối thiểu toàn cầu

  • Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu (thuế TTTC) từ đầu năm 2024 được kì vọng sẽ là công cụ hữu hiệu ngăn chặn vấn nạn chuyển giá, thất thu thuế. Đồng thời, triển khai thuế TTTC góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước từ phần thu thuế bổ...

  • Các khoản thu nhập trong năm 2020 được giảm thuế TNDN
  • Các khoản thu nhập trong năm 2020 được giảm thuế TNDN

  • - Căn cứ Nghị quyết số 116/2020/QH14, ngày 19/6/2020 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. - Căn cứ Nghị định số 114/2020/NĐ-CP,  ngày 25/09/2020 của Chính phủ...

  • Một số thông tin mới về thuế
  • Một số thông tin mới về thuế

  • *Chi nhánh hạch toán phụ thuộc không phải nộp hồ sơ kê khai thuế TNDN Căn cứ:  Điều 16, Thông tư 151/2014/TT-BTC Theo đó: - Chi nhánh trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN. - Khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, Công...

  • Giới thiệu một số thông tư hợp nhất
  • Giới thiệu một số thông tư hợp nhất

  • Trong thời gian qua, một số thông tư hướng dẫn liên tục được sửa đổi bổ sung. Bộ Tài Chính có ban hành một số văn bản hợp nhất nhằm giúp người nộp thuế hệ thống hóa những thay đổi để thực hiện cho chính xác. Webketoan tổng kết giới...