• Các khoản thu nhập trong năm 2020 được giảm thuế TNDN
 • Các khoản thu nhập trong năm 2020 được giảm thuế TNDN

 • - Căn cứ Nghị quyết số 116/2020/QH14, ngày 19/6/2020 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. - Căn cứ Nghị định số 114/2020/NĐ-CP,  ngày 25/09/2020 của Chính phủ...

 • Một số thông tin mới về thuế
 • Một số thông tin mới về thuế

 • *Chi nhánh hạch toán phụ thuộc không phải nộp hồ sơ kê khai thuế TNDN Căn cứ:  Điều 16, Thông tư 151/2014/TT-BTC Theo đó: - Chi nhánh trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN. - Khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, Công...

 • Giới thiệu một số thông tư hợp nhất
 • Giới thiệu một số thông tư hợp nhất

 • Trong thời gian qua, một số thông tư hướng dẫn liên tục được sửa đổi bổ sung. Bộ Tài Chính có ban hành một số văn bản hợp nhất nhằm giúp người nộp thuế hệ thống hóa những thay đổi để thực hiện cho chính xác. Webketoan tổng kết giới...

 • Mục lục thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN 2014
 • Mục lục thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thuế TNDN 2014

 • Mục lục thông tư 78/2014/TT-BTC Mục lục nhhằm hỗ trợ tra cứu nhanh nội cung cần tham khảo trong Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 2. Người nộp thuế Chương II PHƯƠNG PHÁP VÀ CĂN CỨ TÍNH THUẾ Điều 3. Phương pháp tính thuế Điều 4....