Các khoản thu nhập trong năm 2020 được giảm thuế TNDN

Đăng bởi: Loan Nguyễn - Sunday 07/03/2021 - 1674 lượt xem.

– Căn cứ Nghị quyết số 116/2020/QH14, ngày 19/6/2020 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

– Căn cứ Nghị định số 114/2020/NĐ-CP,  ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác:

Theo đó, Doanh nghiệp được giảm 30% Thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 nếu doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế: tổng doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của doanh nghiệp bao gồm:

+ Toàn bộ tiền bán hàng,

+ Tiền gia công,

+ Tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá,

+ Phụ thu, phụ trội

mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 được tính trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản thu nhập quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm khi tạm nộp hàng quỹ và khi kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. Khi lập hồ sơ khai thuế, doanh nghiệp kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm trên các mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) và trên Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 ban hành kèm theo Nghị định này.

 

Nguồn tham khảo: Công văn  4858/CTHN-TTHT, ngày 08/02/2021

 

Diễn đàn Webketoan