• Các khoản thu nhập trong năm 2020 được giảm thuế TNDN
  • Các khoản thu nhập trong năm 2020 được giảm thuế TNDN

  • - Căn cứ Nghị quyết số 116/2020/QH14, ngày 19/6/2020 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. - Căn cứ Nghị định số 114/2020/NĐ-CP,  ngày 25/09/2020 của Chính phủ...