• Thông tư mới sửa đổi nhiều quy định về hóa đơn
  • Thông tư mới sửa đổi nhiều quy định về hóa đơn

  • Ngày 27/04/2017, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC Thông tư này sửa đổi, bổ sung: Thông tư số 39/2014/TT-BTC Thông tư số 26/2015/TT-BTC Theo đó: 1) Rút ngắn thời gian cơ quan thuế phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in, thông báo về việc sử...

  • Thông tư mới sửa đổi, bổ sung 5 thông tư về thuế
  • Thông tư mới sửa đổi, bổ sung 5 thông tư về thuế

  • Ngày 12/08/2016 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu...