Giới thiệu nội dung mới của Thông tư 130/2016/TT-BTC (Thông tư sửa đổi, bổ sung 5 thông tư về thuế)

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Monday 19/09/2016 - 10862 lượt xem.

Ngày 16/09/2016, Tổng cục thuế ban hành công văn 4238/TCT-CS
Theo đó, giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư 130/2016/TT-BTC, có một số sửa đổi, bổ sung quan trọng về chính sách thuế như sau:

*Thuế GTGT:
– Bổ sung các đối tượng không chịu thuế GTGT
– Sửa đổi, bổ sung đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT
*Thuế TTDB:
– Sửa đổi, bổ sung giá tính thuế TTDB
– Sửa đổi, bổ sung nội dung khấu trừ thuế TTDB
*Quản lý thuế:
– Sửa đổi, bổ sung mức tiền chậm nộp
– Sửa đổi, bổ sung xác định tiền chậm nộp tiền thuế
*Sửa đổi, bổ sung nội dung miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
*Thuế TNDN:
– Bổ sung trường hợp đầu tư bổ sung máy móc thiết bị thường xuyên không bị coi là đầu tư mở rộng
‘’Đối với giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013, doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh mà sử dụng quỹ khấu hao cơ bản tài sản cố định của doanh nghiệp; sử dụng lợi nhuận sau thuế tái đầu tư; sử dụng vốn trong phạm vi vốn đầu tư đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đầu tư bổ sung máy móc thiết bị thường xuyên và không tăng công suất sản xuất kinh doanh theo đề án kinh doanh đã đăng ký hoặc được phê duyệt thì không phải đầu tư mở rộng”.

Tải công văn: Tại đây

Diễn đàn Webketoan