• Thông tư 202/2014/TT-BTC về báo cáo tài chính hợp nhất
  • Thông tư 202/2014/TT-BTC về báo cáo tài chính hợp nhất

  • Giới thiệu Thông tư 202/2014/TT-BTC Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn lập và trình bày BCTC hợp nhất, thay thế Thông tư 161/2007/TT-BTC. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư 202/2014/TT-BTC: Hướng dẫn phương pháp...