• Một số thông tin mới về thuế
  • Một số thông tin mới về thuế

  • *Chi nhánh hạch toán phụ thuộc không phải nộp hồ sơ kê khai thuế TNDN Căn cứ:  Điều 16, Thông tư 151/2014/TT-BTC Theo đó: - Chi nhánh trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN. - Khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, Công...

  • Giới thiệu một số thông tư hợp nhất
  • Giới thiệu một số thông tư hợp nhất

  • Trong thời gian qua, một số thông tư hướng dẫn liên tục được sửa đổi bổ sung. Bộ Tài Chính có ban hành một số văn bản hợp nhất nhằm giúp người nộp thuế hệ thống hóa những thay đổi để thực hiện cho chính xác. Webketoan tổng kết giới...

  • Khai thuế GTGT theo quý hay tháng
  • Khai thuế GTGT theo quý hay tháng

  • Theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012, Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 quy định chi tiết thi hành và Công văn 8355/BTC-TCT, một số đối tượng người nộp thuế sẽ được kê khai Thuế GTGT theo quý. Việc...