Một số thông tin mới về thuế

Đăng bởi: Nguyễn Hải Tâm - Thursday 30/06/2016 - 5951 lượt xem.

*Chi nhánh hạch toán phụ thuộc không phải nộp hồ sơ kê khai thuế TNDN

Căn cứ:  Điều 16, Thông tư 151/2014/TT-BTC

Theo đó:
– Chi nhánh trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN.
– Khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, Công ty có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại chi nhánh.

Tham khảo thêm: Công văn 42328/CT-HTr, ngày 23/06/2016

*Hoạt động xây xát, lau bóng gạo chịu thuế 5%

Căn cứ: Điểm d, Khoản 2, Điều 6, Nghị định 209/2013/NĐ-CP

Theo đó:

Hoạt động xay xát, lau bóng gạo là hoạt động sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5%.

Nguồn tham khảo: Công văn 2877/TCT-CS, ngày 27/06/2016

Lưu ý:
Trường hợp trước ngày công văn này , thực hiện khác với hướng dẫn trên thì thực hiện điều chỉnh lại
– Công văn này thay thế nội dung hướng dẫn về thuế GTGT đối với hoạt động xay xát, lau bóng gạo được hướng dẫn tại công văn 5278/TCT-CS ngày 09/12/2015 của Tổng cục thuế.

Diễn đàn Webketoan