• FAST cùng doanh nghiệp “online hóa” để vượt bão Covid-19
  • FAST cùng doanh nghiệp “online hóa” để vượt bão Covid-19

  • Covid-19 đang là thử thách của toàn xã hội nhưng cũng là cơ hội để doanh nghiệp thực hiện chiến lược “online hóa”. Nhiều doanh nghiệp đã thấy rằng đây là một chiến lược cần được áp dụng rộng rãi, không đơn giản chỉ là một giải pháp tạm thời...